Prva studija energetske efikasnosti javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine


Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada (Sl. novine Federacije BiH broj 81/19)


Prilozi pravilnika o minimalnim zahtjevima za energ. karakteristikama zgrada (Sl. novine Federacije BiH broj 85/19)


Prilog G - Obrazac projekta


Odluka o najvišem iznosu troškova za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu (Sl. novine Federacije BiH broj 29/20)


Odluka o najvišem iznosu troškova za usluge energijskog audita


Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (Službene novine Federacije BiH broj 87/18)


 1. Prilog 1: Izgled i sadržaj energijskog certifikata stambenih zgrada
 2. Prilog 2: Izgled i sadržaj energijskog certifikata nestambenih zgrada
 3. Prilog 3: Izgled i sadržaj energijskog certifikata za ostale zgrade
 4. Prilog 4: Pregled mogućih mjera za povećanje energijske efikasnosti zgrada
 5. Prilog 5: Izvještaj o provedenom energijskom auditu
 6. Prilog 6: Popis bosanko-hercegovačkih normi
 7. Prilog 7: Metodologija za izračunavanje i iskazivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih

Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada (Službene novine Federacije BiH broj 87/18)


 1. Prilog 1A: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i /ili energijskog certificiranja zgrada za fizička lica
 2. Prilog 1B: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i /ili energijskog certificiranja zgrada za pravna lica
 3. Prilog 1C: Tablica za opis područja rada i iskustva u struci koja se prilaže uz zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje en.audita i /ili izdavanje en. certifikata
 4. Prilog 1D: Obrazac izjave o zaposlenim licima na neodređeno vrijeme i imenovanju osobe koja će potpisivati izvještaje o en. auditima zgrada i/ili en. cert. zgrada
 5. Prilog 4A.1: Program osposobljavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili en. certificiranje zgrada s jednostavnim tehn. sistemom (Modul1)
 6. Prilog 4B.1: Program osposobljavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada s složenim tehničkim sistemom (Modul2)
 7. Prilog 4C.1: Program usavršavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada (Modul3)
 8. Prilog 5: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje Programa obuke
 9. Prilog 6: Obrazac izjave o zaposlenim licima kod nosioca programa obuke
 10. Prilog 7: Sadržaj registra lica koja imaju ovalaštenje za obavljanje programa obuke

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 22/17)


TIPOLOGIJA ZGRADA


TIPOLOGIJA JAVNIH ZGRADA U BIH


Klimatski podaci (zip)


ZAKON O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (2/06)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (72/07)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (32/08)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (4/10)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (13/10)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (45/10)Formular informacionog sistema


Pravilnik o informacionom sistemu (Službene novine Federacije BiH broj 2/19)


SMJERNICE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

(august 2009)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA SISTEMA VENTILACIJE, DJELIMIČNE KLIMATIZACIJE I KLIMATIZACIJE U GRAĐ.

("Službene novine Federacije BiH", broj 49/09)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA SISTEMA GRIJANJA I HLAĐENJA GRAĐEVINA

("Službene novine Federacije BiH", broj 49/09)

DIREKTIVA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI (ENG)

(DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012)

DIREKTIVA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI (HR)

(DIREKTIVA 2012/27/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25 Oktobra 2012)

Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (ENG)

(DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL)

Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (HR)

(DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 (ENG)

(COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 244/2012)

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 (HR)

(DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012)

ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O USPOSTAVI ENERGETSKE ZAJEDNICE